امروز : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ساعت : ۰۸:۵۱:۲۰

آیا می دانید؟؟؟(۲)

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۲_۱۹-۱۴-۳۳

🐈🐈🐈  ۴۰۰۰ سال قبل درمصر اگر کسی گربه را میکشت مجازاتش مرگ بود.

🐈🐈🐈 درسال ۱۸۸۸ حدود ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) گربه مومیائی شده در مصر کشف شد.

🐈🐈🐈 درمصر قدیم اگر گربه خانواده ای میمرد. تمام اعضاء خانواده برای نشان دادن عذادار بودن ابروهای خود را میتراشیدند.

🐈🐈🐈 گربه قادره تا ۷ برابر ارتفاع بدن خودش به طرف بالا بپرد.

🐈🐈🐈 گربه در بدنش ۲۶۰ استخوان دارد.. در صورتیکه انسان ۲۰۶ استخوان دارد.

🐈🐈🐈 قدرت دید گربه درشب ۶ برابر قدرت دید انسان است.

🐈🐈🐈 سبیل ها و موهای اطراف گونه و چانه گربه مثل آنتن عمل میکنند و گربه به کمک آنها میتواند تنگی و گشادی یه محل را برای عبور کردن تخمین بزند.photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۲_۱۹-۱۴-۳۳